Welcome to Xiangxi UNESCO Global Geopark !  

Schedule of Trains Passing Through Jishou Railway Station

 

  
  High-speed railway stations in nearby areas
  Huaihua South Station of High-speed Railway
  The station is 1.5 hours of distance from Jishou Railway Station, departing for Changsha, Guangzhou, Beijing, Shenzhen, Hangzhou, Shanghai, Kunming, Guiyang and Xinhuang, etc.
  


QR Code